Тайлан

Фонд Хадгаламжийн Хэлтэс

Хэвлэх PDF

2017 оны 1-р улирлын тайлан

2018 оны жилийн тайлан

2019 оны хагас жилийн тайлан


Хүүхдийн Төв Номын Сан

Хэвлэх PDF

2019 оны эхний хагас жилийн соёлын ажлын тайлан

2019 оны багуудын ажлын тайлан

2019 оны эхний хагас жилийн сургалтын тайлан

2019 оны хагас жилийн тайлан

2018 дотоод хяналтын тайлан

2018 оны  тайлан

2018 оны 1-р улирлын тайлан

2017 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

2017 оны 1-р улирлын тайлан

2016 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн тайлан

2016 оны ажлын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан

Мэдээлэл, Технологи, Арга зүйн Хэлтэс

Хэвлэх PDF

2018 оны бүтэн жилийн тайлан

2018 оны хагас жилийн  тайлан

2018 оны 3-р улирлын тайлан

2018 оны 1-р хагас жилийн тайлан

2018 оны 1-р улирлын тайлан

2017 оны бүтэн жилийн тайлан

2017 оны 1-р хагас жилийн тайлан

2017 оны 1-р улирлын тайлан

2016 оны бүтэн жилийн тайлан